Deklaracja dostępności - Szkoła Podstawowa w Koźlinach

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur ad elit.
Morbi tincidunt libero ac ante accumsan.
Przejdź do treści

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Szkoły Podstawowej w Koźlinach

Szkoła Podstawowa w Koźlinach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Szkoły Podstawowej w Koźlinach.

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2010

Data ostatniej dużej aktualizacji: 29.03.2021

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że niektóre dokumenty opublikowane na stronie są niezgodne z uwagi na fakt, że:
• pochodzą z różnych źródeł (np. skan dokumentów tekstowych nie jest możliwy do odczytania przez OCR, a powinien posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie),
• zostały opublikowane w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji;
• zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Deklarację sporządzono dnia: 29.03.2021

Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 31.03.2021

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Zwiększanie czcionki: wciśnij Ctrl++
Szybkie włączanie lub wyłączanie trybu dużego kontrastu: wciśnij kombinację klawiszy Alt + lewy Shift + Print screen (na niektórych klawiaturach „PrtSc”)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Informatyk techniczny, adres poczty elektronicznej: spkozliny@op.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. W razie potrzeby – tel. sekretariatu szkoły 58 692 70 88.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości pliku i problemu itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa w Koźlinach, Koźliny 50, 83-022 Suchy Dąb, tel. 58 692 70 88.

Dostępność architektoniczna jest zapewniona na parterze. Główne wejście do budynku (Wejście A) jest wyposażone w podjazd do wózków inwalidzkich. Przestrzenie komunikacyjne budynku są wolne od barier poziomych i bez progów. WC na parterze jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

W komunikacji pionowej są schody, prowadzące na piętro. Brak windy uniemożliwia dostępność architektoniczną na piętrze. Informacje o rozkładzie pomieszczeń znajdują się na tablicy oraz (w razie potrzeby) są zapewnione przez pracowników szkoły. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Przy szkole znajduje się miejsce parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Istnieje możliwość zaprowadzenia osoby niewidomej do sekretariatu szkoły lub innego konkretnego pomieszczenia. Istnieje możliwość umówienia spotkania z interesantem na parterze.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w Alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dostosowanie korytarzy
Korytarze w budynku są bezkolizyjne, nie posiadają progów, a także znajdują się na jednym poziomie. Dla osób chcących załatwić sprawę w części niedostępnej budynku, dla osób poruszających się na wózkach, pracownik szkoły poprowadzi obsługę klienta niepełnosprawnego w części dla niego dostępnej.

Dostosowanie schodów
Przy schodach zewnętrznych dostępny jest wjazd dla wózków.

Dostosowanie wind
Brak wind.

Dostępność pochylni
Pochylnia dostępna jest przed głównym wejściem do budynku.

Dostępność platform
Brak platform.

Dostępność informacji głosowych
Brak.

Dostępność pętli indukcyjnych
Brak.

Dostosowanie parkingów
Wyznaczono miejsce dla osoby niepełnosprawnej na parkingu wewnętrznym.

Prawo wstępu z psem asystującym
Do budynków i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność tłumacza języka migowego
Brak.

Obsługa osób ze szczególnymi potrzebami w Szkole Podstawowej w Koźlinach.
Wejście główne do budynku szkoły dostosowane jest dla osób ze szczególnymi potrzebami, a w szczególności z dysfunkcją narządu ruchu - w tym dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd).
Każdy pracownik szkoły, niezależnie od ustalonej procedury obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, ma obowiązek okazania wszelkiej pomocy takiej osobie. W budynku szkoły dostępna jest toaleta dla osób ze szczególnymi potrzebami.
Do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem.
Przed budynkiem jest 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.


Do pobrania:


Szkoła Podstawowa w Koźlinach, Koźliny 50, 83 - 022 Suchy Dąb, tel./fax 692 70 88, e-mail spkozliny@op.pl
Wróć do spisu treści