Patron - Szkoła Podstawowa w Koźlinach

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur ad elit.
Morbi tincidunt libero ac ante accumsan.
Przejdź do treści

Patron

                 Dlaczego Patronem Szkoły jest Ksiądz Prałat Józef Waląg?


      

Dnia 11 czerwca 2003 roku w obecności przedstawicieli Władz Powiatu Gdańskiego, Pomorskiego Kuratorium Oświaty w Gdańsku, Władz Gminy Suchy Dąb. Grona Pedagogicznego, Pracowników Administracji i Obsługi Uczniów i ich Rodziców oraz gości zaproszonych na uroczysty apel, Szkole Podstawowej w Koźlinach nadano imię Księdza Prałata Józefa Waląga.
Chcieliśmy, aby osoba Patrona mogła wpłynąć na kształtowanie pożądanych postaw wśród młodzieży i nauczyć trwania zawsze w prawdzie - godnie i solidarnie z innymi ludźmi, szczególnie teraz w okresie powszechnego kryzysu wartości. Jednocześnie pragnęliśmy, aby nazwa szkoły była wyrazem szacunku i hołdu dla dokonań Osoby- ważnej w naszym regionie, dla lokalnej społeczności.
Postać Księdza przybliżyła nam Józefa Krośnicka w książce "Pamięci Józefa Waląga" oraz rozmowy z najbliższą rodziną Księdza i ludźmi, którzy go znali, a także pracowali z Nim.
Ksiądz Prałat Józef Waląg urodził się 2 stycznia 1910 roku w Moszczenicy koło Gorlic. Dnia 18 czerwca 1933 roku otrzymał święcenia kapłańskie. W czasie wojny prowadził pracę duszpasterską wśród żołnierzy i partyzantów, aktywnie działając w obronie wolności.
Za zasługi dla Kraju w 1943r. został odznaczony Krzyżem Walecznych, a w 1944r. Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami i Odznaką Grunwaldzką, w 1948 r. Medalem Wojska, a w 1971r. Krzyżem Armii Krajowej.


Niestety za tę samą działalność spotkały ks. Waląga prześladowania i więzienia ze strony władz Polski Ludowej. Doznał wielu upokorzeń, nienawiści, udręki i utrudnień w pełnieniu posługi duszpasterskiej. W styczniu 1954r. na żądanie władz politycznych opuszcza Sopot i zamieszkuje w Pszczółkach. Przez okres około dwóch lat pełni posługę kapłańską w kościołach filialnych m. in. W Koźlinach. Wspominany jest życzliwie po dzień dzisiejszy przez najstarszych mieszkańców.
Dopiero od 1957 roku zaczęła się stabilizacja życia księdza Józefa w Pruszczu Gdańskim - aż do śmierci 7 listopada 1997r. Swoje życie poświęcił służbie Bogu i Ojczyźnie. Był dobry, życzliwy ludziom, wrażliwy na ludzką biedę i cierpienie, na losy dzieci. Potrzebujących wspierał moralnie i materialnie. Szczególną troską otaczał rodziny wielodzietne i dotknięte alkoholizmem. Organizował pomoc na wielką skalę. Współpracował z organizacjami charytatywnymi zwłaszcza z "Caritasem" i "Polskim Czerwonym Krzyżem". Miał wielkie poczucie odpowiedzialności. Był pracowity i obowiązkowy. Sam prawdomówny, słowny i punktualny był wymagający w stosunku do innych. Z usposobienia poważny, budził respekt zachowaniem oraz postawą stanowczą i konsekwentną. Wzbudzał zaufanie, umiał pozyskiwać przyjaciół i być im wierny.
Ksiądz Józef kochał młodzież i tę najmłodszą i tę starszą. Zależało mu na dobrym wychowaniu młodego pokolenia. Interesował się uczniami zdolnymi i chcącymi się uczyć, a nie mającymi warunków. Pomagał radą i wspierał finansowo. Ksiądz był człowiekiem odważnym. Zawsze służył prawdzie, a przeciwstawiał się bezprawiu, za co ponosił przykre konsekwencje, ale nie zdołano go złamać. Był szlachetnym Człowiekiem, zacnym Kapłanem i wielkim Patriotą. Umiłowanie Ojczyzny starał się przelewać w serca rodaków, zwłaszcza młodego pokolenia. Szanował i utrwalał tradycje narodowe.
Życie Księdza Prałata Józefa Waląga może być wzorem dla wszystkich, lekcją miłości do bliźniego. Żył wśród ludzi i dla ludzi. Z jednej strony nieugiętość przed złem, słabością - z drugiej ogromna dobroć i umiejętność okazywania jej drugiemu człowiekowi, człowiekowi potrzebującemu pomocy.

     

W dzisiejszym zagubionym świecie, gdy brakuje autorytetów, gdy zagubiono szacunek dla bliźniego, gdy brakuje cierpliwości i wytrwałości w walce z agresją i złem - postać Księdza Prałata Józefa Waląga jest przykładem, zachętą do pracy nad własną osobą, aby stawać się coraz lepszym człowiekiem. Jest to zgodne z misją naszej szkoły, którą wyrażają słowa Samuela Adalberga: "Dobrym być człowiekiem to zaszczyt najpierwszy". Bo warto pomóc innym, aby ktoś pomógł nam. Bo dobroć dana bliźniemu zawsze powraca zwielokrotniona do darczyńcy. Doświadczamy tego my dorośli i tego musimy nauczyć nasze dzieci.
            Już Seneka stwierdził: "Jeśli nie wiesz do jakiego portu chcesz dopłynąć, pomyślne wiatry nie będą ci wiały". My wiemy, w którym kierunku wychowawczym chcemy iść, aby realizować zamierzone cele. Przyjęcie przez naszą szkolę imienia Księdza Prałata Józefa Waląga zmobilizowało całą naszą społeczność szkolną i wszystkich z nią współpracujących do kształtowania postaw godnych Polaka i chrześcijanina. Tradycją stał się Dzień Patrona  obchodzony w naszej szkole 11 czerwca. Uczniowie pamiętają o swoim Patronie, odwiedzają Jego grób. W gablotach umieszczone są pamiątki związane z Jego życiem, które są źródłem pogłębiania wiadomości. W holu głównym umieszczono sztandar szkoły, portret Księdza Prałata Józefa Waląga oraz słowa Marii Dąbrowskiej stanowiące inspirację do pracy wychowawczej: "Jest na świecie jeden tylko zawód, jedno powołanie - być dobrym dla drugiego człowieka". Wydawanie gazetek okolicznościowych, redagowanych przez uczniów, a także inne formy działalności służą rozwijaniu w naszych uczniach pożądanych postaw i wartości.

Opracowała: Wiesława Wolińska


Szkoła Podstawowa w Koźlinach, Koźliny 50, 83 - 022 Suchy Dąb, tel./fax 692 70 88, e-mail spkozliny@op.pl
Wróć do spisu treści